Integer Holdings Corp (ITGR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 596 670 1 376 100 1 221 080 1 073 440 1 258 090 1 215 010 1 461 920
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 178 380 1 017 090 884 109 787 735 903 084 852 347 1 068 370
Zysk ze sprzedaży brutto 418 289 359 006 336 970 285 707 355 010 362 665 393 551
Koszty badań i rozwoju 63 771 60 918 51 985 48 468 46 529 48 604 55 247
Koszty ogólnego zarządu 175 619 160 578 141 418 109 006 138 695 142 441 161 573
Zysk operacyjny 171 098 136 322 143 059 128 233 169 786 171 620 176 731
Koszty odsetek netto 53 370 38 632 31 628 38 220 52 545 99 310 106 460
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 107 294 75 958 101 063 86 207 105 193 61 116 21 827
Podatek dochodowy 16 644 10 608 8 043 8 949 13 975 14 083 -44 852
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 90 650 66 377 96 808 77 258 96 336 167 964 66 679