Integer Holdings Corp (ITGR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 17 885 49 206 13 535 25 569 44 096
Inwestycje krótkoterminowe 92 353 56 114 42 619 15 104 16 486
Należności 187 045 158 294 191 985 185 501 242 493
Zapasy 155 699 149 323 167 256 190 076 227 534
Pozostałe aktywa obrotowe 92 353 56 114 42 619 15 104 16 486
Aktywa obrotowe razem 452 982 412 937 415 395 416 250 531 909
Inwestycje długotrminowe 2 129 230 1 958 920 1 937 700 1 910 430 2 316 440
Rzeczowe aktywa trwałe 277 099 253 964 246 185 231 269 370 375
Wartość firmy 924 704 859 442 839 617 832 338 990 238
Wartości niematerialne 807 810 757 224 775 784 812 338 920 393
Pozostałe aktywa trwałe 22 027 33 016 23 203 22 882 24 278
Aktywa razem 2 582 220 2 371 860 2 353 090 2 326 680 2 848 340

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 76 859 51 570 64 975 57 187 83 517
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 15 250 37 500 37 500 37 500 30 469
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 67 520 67 121 76 603 69 883 95 017
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 159 629 156 191 179 078 164 570 209 003
Długoterminowe zobowiązania finansowe 812 876 693 758 777 272 888 007 1 578 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 23 741 30 688 19 163 9 701 21 901
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 227 520 1 100 800 1 200 600 1 266 190 1 954 960
Akcje zwykłe 32 993 32 845 32 627 32 136 31 402
Zyski (straty) zatrzymane 614 324 517 516 440 258 344 498 176 068
Akcje własne 0 0 -8 809 -8 125 -4 654
Kapitał własny 1 354 700 1 271 060 1 152 490 1 060 490 893 381
Pasywa razem 2 582 220 2 371 860 2 353 090 2 326 680 2 848 340