Innospec Inc (IOSP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 948 800 1 963 700 1 483 400 1 193 100 1 513 300 1 476 900 1 306 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 357 700 1 377 000 1 048 500 850 400 1 047 100 1 041 900 903 500
Zysk ze sprzedaży brutto 591 100 586 700 434 900 342 700 466 200 435 000 403 300
Koszty badań i rozwoju 41 700 38 700 37 400 30 900 35 400 33 400 31 400
Koszty ogólnego zarządu 387 800 360 700 267 200 237 000 280 900 261 000 239 500
Zysk operacyjny 161 600 187 300 130 300 74 800 149 900 140 600 132 400
Koszty odsetek netto -2 300 1 100 1 500 1 800 4 800 6 900 8 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 174 400 184 600 134 400 39 700 150 400 131 600 128 100
Podatek dochodowy 35 300 51 600 41 300 11 000 38 200 46 600 66 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 139 100 133 000 93 100 28 700 112 200 85 000 61 800