Innospec Inc (IOSP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 966 800 1 193 100 1 513 300 1 476 900 1 306 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 097 000 850 400 1 047 100 1 041 900 903 500
Zysk ze sprzedaży brutto 869 800 342 700 466 200 435 000 403 300
Koszty badań i rozwoju 74 800 30 900 35 400 33 400 31 400
Koszty ogólnego zarządu 534 400 237 000 280 900 261 000 239 500
Zysk operacyjny 260 600 74 800 149 900 140 600 132 400
Koszty odsetek netto 3 000 1 800 4 800 6 900 8 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 268 800 39 700 150 400 131 600 128 100
Podatek dochodowy 82 600 11 000 38 200 46 600 66 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 186 200 28 700 112 200 85 000 61 800