Innospec Inc (IOSP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 139 100 133 000 93 100 28 700 112 200 85 000 61 800
Amortyzacja 39 300 40 100 42 700 46 000 47 600 49 600 50 400
Zmiana stanu należności 25 200 50 100 63 100 -70 600 12 300 35 200 90 100
Zmiana stanu zapasów -73 000 95 500 57 600 -24 600 -3 400 38 200 36 000
Zmiana stanu gotówki 56 600 5 300 36 500 29 600 -47 400 32 900 -11 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 207 300 81 700 93 200 145 900 161 600 104 900 82 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -77 200 -42 300 -39 100 -29 700 -29 900 -28 900 -27 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -111 800 -42 100 -36 200 -29 700 -31 000 -35 500 -29 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -39 000 -33 700 -20 000 -86 800 -177 900 -36 200 -66 400