Innospec Inc (IOSP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 133 000 186 200 28 700 112 200 85 000 61 800
Amortyzacja 40 100 85 400 46 000 47 600 49 600 50 400
Zmiana stanu należności 50 100 347 600 -70 600 12 300 35 200 90 100
Zmiana stanu zapasów 95 500 335 200 -24 600 -3 400 38 200 36 000
Zmiana stanu gotówki 5 300 178 300 29 600 -47 400 32 900 -11 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 81 700 186 400 145 900 161 600 104 900 82 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -42 300 -78 200 -29 700 -29 900 -28 900 -27 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -42 100 -72 400 -29 700 -31 000 -35 500 -29 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -33 700 -40 000 -86 800 -177 900 -36 200 -66 400