Henry Schein Inc. (HSIC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Zysk (strata) netto 538 000 631 232 403 794 694 734
Amortyzacja 212 000 209 528 185 538 184 942
Zmiana stanu należności -1 461 660 27 042 178 541 -357 465
Zmiana stanu zapasów -1 759 280 348 639 83 700 -541 943
Zmiana stanu gotówki -118 930 -303 220 315 088 25 888
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 602 000 709 580 598 910 654 087
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -96 000 -79 015 -48 829 -76 219
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -276 000 -677 217 -115 019 -424 373
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -315 000 -332 957 -187 185 -215 980