Henry Schein Inc. (HSIC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 235 930 421 185 106 097 80 209 174 658
Inwestycje krótkoterminowe 826 206 432 944 445 360 520 558 454 752
Należności 2 903 660 1 424 790 1 246 250 1 603 710 1 470 050
Zapasy 3 722 280 1 512 500 1 428 800 1 970 740 1 933 800
Pozostałe aktywa obrotowe 826 206 432 944 445 360 520 558 454 752
Aktywa obrotowe razem 7 688 070 3 791 420 3 226 500 4 175 220 4 033 260
Inwestycje długotrminowe 9 274 110 3 981 120 3 924 600 4 325 310 3 777 980
Rzeczowe aktywa trwałe 732 912 342 004 329 645 382 398 375 001
Wartość firmy 5 708 300 2 504 390 2 462 500 2 820 300 2 301 330
Wartości niematerialne 1 335 250 479 429 572 882 584 826 671 019
Pozostałe aktywa trwałe 442 298 154 469 139 631 171 455 151 298
Aktywa razem 16 962 200 7 772 530 7 151 100 8 500 530 7 811 240

Pasywa

w tys. USD

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 107 870 1 005 660 880 266 1 227 210 1 069 410
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 122 340 183 202 133 824 960 413 841 912
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 382 820 1 094 240 1 024 280 1 031 200 864 891
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 613 030 2 283 100 2 038 370 3 218 830 2 776 220
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 622 690 515 773 622 908 1 003 870 907 756
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 753 344 392 781 331 173 392 313 420 285
Udziały niekontrolujące 2 502 760 963 912 919 351 892 612 845 049
Zobowiązania razem 10 111 900 4 424 360 4 153 060 5 539 200 4 999 740
Akcje zwykłe 280 182 142 504 147 817 152 656 156 787
Zyski (straty) zatrzymane 7 190 470 3 454 830 3 116 220 3 208 590 2 940 030
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 6 850 250 3 348 170 2 998 040 2 961 330 2 811 500
Pasywa razem 16 962 200 7 772 530 7 151 100 8 500 530 7 811 240