Henry Schein Inc. (HSIC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 117 000 117 965 421 185 106 097
Inwestycje krótkoterminowe 466 000 413 103 432 944 445 360
Należności 1 442 000 1 451 830 1 424 790 1 246 250
Zapasy 1 963 000 1 861 140 1 512 500 1 428 800
Pozostałe aktywa obrotowe 466 000 413 103 432 944 445 360
Aktywa obrotowe razem 3 988 000 3 844 040 3 791 420 3 226 500
Inwestycje długotrminowe 4 619 000 4 637 060 3 981 120 3 924 600
Rzeczowe aktywa trwałe 383 000 366 456 342 004 329 645
Wartość firmy 2 893 000 2 854 150 2 504 390 2 462 500
Wartości niematerialne 587 000 667 626 479 429 572 882
Pozostałe aktywa trwałe 472 000 221 149 154 469 139 631
Aktywa razem 8 607 000 8 481 090 7 772 530 7 151 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 1 004 000 1 053 930 1 005 660 880 266
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 109 000 61 170 183 202 133 824
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 111 000 1 191 410 1 094 240 1 024 280
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 224 000 2 306 510 2 283 100 2 038 370
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 040 000 811 346 515 773 622 908
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 361 000 376 672 392 781 331 173
Udziały niekontrolujące 1 225 000 1 251 380 963 912 919 351
Zobowiązania razem 5 161 000 5 055 960 4 424 360 4 153 060
Akcje zwykłe 136 064 140 091 142 504 147 817
Zyski (straty) zatrzymane 3 678 000 3 595 230 3 454 830 3 116 220
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 3 446 000 3 425 130 3 348 170 2 998 040
Pasywa razem 8 607 000 8 481 090 7 772 530 7 151 100