Henry Schein Inc. (HSIC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 24 802 000 10 119 100 9 985 800 13 202 000 12 461 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 17 457 500 7 304 800 6 894 920 9 606 910 9 062 440
Zysk ze sprzedaży brutto 7 344 500 2 814 340 3 090 890 3 595 080 3 399 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 5 625 310 2 246 950 2 357 920 2 701 880 2 539 730
Zysk operacyjny 1 719 190 567 396 732 966 893 208 859 369
Koszty odsetek netto 42 298 31 535 35 035 57 550 36 101
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 701 110 513 811 698 207 717 618 821 799
Podatek dochodowy 394 698 95 374 159 515 155 492 362 506
Udziały niekontrolujące 58 588 15 629 24 404 26 245 52 994
Zysk (strata) netto 1 262 460 403 794 694 734 535 881 406 299