Henry Schein Inc. (HSIC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 12 339 000 12 647 000 12 401 000 10 119 100 9 985 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 478 000 8 816 000 8 728 770 7 304 800 6 894 920
Zysk ze sprzedaży brutto 3 861 000 3 831 000 3 672 250 2 814 340 3 090 890
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 956 000 2 771 000 2 812 660 2 246 950 2 357 920
Zysk operacyjny 695 000 878 000 859 595 567 396 732 966
Koszty odsetek netto 70 000 27 000 21 149 31 535 35 035
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 556 000 736 000 850 557 512 239 698 207
Podatek dochodowy 120 000 170 000 197 349 95 374 159 515
Udziały niekontrolujące 20 000 28 000 29 294 15 629 24 404
Zysk (strata) netto 416 000 538 000 631 232 403 794 694 734