Firstenergy Corp. (FE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 12 459 000 22 264 000 10 790 000 11 035 000 11 261 000 14 017 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 593 000 6 890 000 3 070 000 3 424 000 3 647 000 4 577 000
Zysk ze sprzedaży brutto 7 866 000 15 374 000 7 720 000 7 611 000 7 614 000 9 440 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 1 910 000 3 694 000 2 162 000 2 510 000 2 502 000 2 719 000
Koszty odsetek netto 955 000 2 132 000 988 000 962 000 1 051 000 1 099 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 439 000 3 118 000 1 129 000 1 117 000 1 512 000 -829 000
Podatek dochodowy 1 000 000 640 000 126 000 213 000 490 000 895 000
Udziały niekontrolujące 33 000 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 406 000 2 566 000 1 079 000 908 000 981 000 -1 724 000