Firstenergy Corp. (FE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 406 000 2 566 000 1 079 000 908 000 981 000 -1 724 000
Amortyzacja 1 317 000 3 202 000 1 199 000 1 217 000 1 384 000 1 700 000
Zmiana stanu należności -987 000 1 119 000 145 000 -217 000 -143 000 39 000
Zmiana stanu zapasów -99 000 203 000 36 000 29 000 -211 000 -101 000
Zmiana stanu gotówki -2 764 000 1 190 000 1 107 000 260 000 -222 000 390 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 683 000 5 622 000 1 423 000 2 467 000 1 410 000 3 808 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 756 000 -4 890 000 -2 657 000 -2 665 000 -2 675 000 -2 841 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 076 000 -5 118 000 -2 908 000 -2 873 000 -3 018 000 -2 716 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -912 000 -1 084 000 2 607 000 656 000 1 394 000 -702 000