Firstenergy Corp. (FE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 160 000 2 924 000 1 734 000 627 000 367 000 589 000
Inwestycje krótkoterminowe 217 000 374 000 157 000 157 000 175 000 402 000
Należności 1 571 000 2 558 000 1 439 000 1 294 000 1 511 000 1 654 000
Zapasy 421 000 520 000 317 000 281 000 252 000 463 000
Pozostałe aktywa obrotowe 217 000 374 000 157 000 157 000 175 000 402 000
Aktywa obrotowe razem 2 415 000 6 474 000 3 714 000 2 444 000 2 392 000 3 108 000
Inwestycje długotrminowe 43 693 000 84 390 000 40 750 000 39 857 000 37 671 000 39 149 000
Rzeczowe aktywa trwałe 36 285 000 69 488 000 33 294 000 31 650 000 29 911 000 28 879 000
Wartość firmy 5 618 000 11 236 000 5 618 000 5 618 000 5 618 000 5 618 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 168 000 2 356 000 1 471 000 1 408 000 1 099 000 1 093 000
Aktywa razem 46 108 000 90 864 000 44 464 000 42 301 000 40 063 000 42 257 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 503 000 1 886 000 827 000 1 005 000 965 000 1 027 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 451 000 3 212 000 2 346 000 1 380 000 1 753 000 1 382 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 004 000 3 734 000 1 831 000 2 477 000 1 916 000 1 668 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 958 000 8 832 000 5 004 000 4 862 000 4 634 000 4 077 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 21 203 000 44 496 000 22 131 000 19 618 000 17 751 000 21 115 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 102 000 13 312 000 6 997 000 7 306 000 8 362 000 11 781 000
Udziały niekontrolujące 477 000 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 35 942 000 73 514 000 37 227 000 35 326 000 33 249 000 38 332 000
Akcje zwykłe 571 000 1 090 000 542 000 535 000 492 000 444 000
Zyski (straty) zatrzymane -1 199 000 -3 210 000 -2 888 000 -3 967 000 -4 879 000 -6 262 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 10 166 000 17 350 000 7 237 000 6 975 000 6 814 000 3 925 000
Pasywa razem 46 108 000 90 864 000 44 464 000 42 301 000 40 063 000 42 257 000