Exelon Corp. (EXC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 36 347 000 33 039 000 34 438 000 35 985 000 33 531 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 17 364 000 14 104 000 15 497 000 16 670 000 14 035 000
Zysk ze sprzedaży brutto 18 983 000 18 935 000 18 941 000 19 315 000 19 496 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 2 522 000 2 799 000 4 342 000 3 842 000 3 811 000
Koszty odsetek netto 1 571 000 1 635 000 1 616 000 1 554 000 1 560 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 199 000 2 327 000 3 802 000 2 204 000 3 724 000
Podatek dochodowy 370 000 373 000 774 000 120 000 -125 000
Udziały niekontrolujące 123 000 -9 000 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 706 000 1 963 000 2 936 000 2 010 000 3 770 000