Exelon Corp. (EXC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 170 000 1 706 000 1 963 000 2 936 000 2 010 000 3 770 000
Amortyzacja 3 533 000 1 205 000 6 527 000 5 780 000 3 415 000 3 056 000
Zmiana stanu należności -1 565 000 497 000 -1 546 000 312 000 330 000 174 000
Zmiana stanu zapasów -1 114 000 147 000 -46 000 83 000 34 000 13 000
Zmiana stanu gotówki -775 000 519 000 76 000 -762 000 451 000 263 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 870 000 1 595 000 4 235 000 6 659 000 3 861 000 3 299 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -7 147 000 -2 387 000 -8 048 000 -7 248 000 -2 242 000 -2 259 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 990 000 -2 361 000 -4 336 000 -7 260 000 -2 531 000 -2 592 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 591 000 745 000 145 000 -58 000 -981 000 -581 000