Exelon Corp. (EXC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 407 000 1 182 000 663 000 587 000 1 349 000 898 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 047 000 5 374 000 4 152 000 3 149 000 3 312 000 3 545 000
Należności 3 561 000 5 126 000 4 629 000 6 175 000 5 863 000 5 533 000
Zapasy 755 000 1 869 000 1 722 000 1 768 000 1 685 000 1 651 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 047 000 5 374 000 4 152 000 3 149 000 3 312 000 3 545 000
Aktywa obrotowe razem 7 336 000 13 957 000 12 562 000 12 037 000 13 360 000 11 834 000
Inwestycje długotrminowe 88 013 000 119 056 000 116 755 000 112 940 000 106 306 000 104 866 000
Rzeczowe aktywa trwałe 69 076 000 84 219 000 82 584 000 80 233 000 76 707 000 74 202 000
Wartość firmy 6 630 000 6 677 000 6 677 000 6 677 000 6 677 000 6 677 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 12 075 000 11 779 000 12 590 000 12 376 000 10 636 000 10 075 000
Aktywa razem 95 349 000 133 013 000 129 317 000 124 977 000 119 666 000 116 700 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 387 000 4 141 000 3 567 000 3 565 000 3 805 000 3 537 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 388 000 6 703 000 3 850 000 6 080 000 2 063 000 3 017 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 836 000 5 267 000 5 354 000 4 540 000 5 536 000 4 242 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 10 611 000 16 111 000 12 771 000 14 185 000 11 404 000 10 796 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 35 662 000 35 714 000 35 483 000 31 719 000 34 465 000 32 565 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 13 082 000 32 199 000 33 160 000 32 149 000 29 397 000 29 985 000
Udziały niekontrolujące 0 402 000 2 283 000 2 349 000 2 306 000 2 275 000
Zobowiązania razem 70 605 000 98 620 000 96 732 000 92 753 000 88 902 000 86 843 000
Akcje zwykłe 986 000 1 372 560 976 000 973 000 967 000 947 000
Zyski (straty) zatrzymane 4 597 000 16 942 000 16 735 000 16 267 000 14 766 000 13 503 000
Akcje własne -123 000 -123 000 -123 000 -123 000 -123 000 -123 000
Kapitał własny 24 744 000 34 393 000 32 585 000 32 224 000 30 764 000 29 857 000
Pasywa razem 95 349 000 133 013 000 129 317 000 124 977 000 119 666 000 116 700 000