Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 402 400 1 521 900 1 503 100 823 400 1 046 900 722 200 583 600
Amortyzacja 144 900 139 600 134 800 107 200 89 300 77 400 81 900
Zmiana stanu należności 137 800 34 200 62 100 3 700 61 800 75 100 47 600
Zmiana stanu zapasów 292 700 148 800 -75 600 161 400 33 900 52 100 158 300
Zmiana stanu gotówki 429 200 -251 500 64 200 -114 300 560 400 -381 000 66 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 895 800 1 218 200 1 732 100 1 054 300 1 179 400 926 800 1 000 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -266 300 -264 800 -329 800 -407 000 -278 400 -241 700 -175 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 173 800 252 300 -1 722 500 -531 100 -595 800 -76 700 -647 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -711 000 -1 584 500 -356 300 -486 900 -115 600 -1 101 200 -473 200