Edwards Lifesciences Corp (EW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 521 900 3 006 200 823 400 1 046 900 722 200 583 600
Amortyzacja 139 600 269 600 107 200 89 300 77 400 81 900
Zmiana stanu należności 34 200 727 000 3 700 61 800 75 100 47 600
Zmiana stanu zapasów 148 800 651 100 161 400 33 900 52 100 158 300
Zmiana stanu gotówki -251 500 1 531 000 -114 300 560 400 -381 000 66 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 218 200 3 464 200 1 054 300 1 179 400 926 800 1 000 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -264 800 -659 600 -407 000 -278 400 -241 700 -175 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 252 300 -3 445 000 -531 100 -595 800 -76 700 -647 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 584 500 -712 600 -486 900 -115 600 -1 101 200 -473 200