Edwards Lifesciences Corp (EW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 215 300 2 933 600 1 402 600 1 516 900 956 500 1 337 500
Inwestycje krótkoterminowe 305 900 644 600 283 300 227 100 186 100 177 500
Należności 699 100 1 329 800 602 800 599 100 537 300 462 200
Zapasy 875 500 1 453 400 802 300 640 900 607 000 554 900
Pozostałe aktywa obrotowe 305 900 644 600 283 300 227 100 186 100 177 500
Aktywa obrotowe razem 3 095 800 6 361 400 3 091 000 2 984 000 2 286 900 2 532 100
Inwestycje długotrminowe 5 196 700 10 643 800 4 146 100 3 504 100 3 036 800 3 163 700
Rzeczowe aktywa trwałe 1 632 800 3 093 200 1 395 200 1 060 300 867 500 679 700
Wartość firmy 1 164 300 2 335 800 1 173 200 1 167 700 1 112 200 1 126 500
Wartości niematerialne 285 200 647 200 331 400 336 500 343 200 468 000
Pozostałe aktywa trwałe 299 100 221 600 119 600 101 800 33 600 108 900
Aktywa razem 8 292 500 17 005 200 7 237 100 6 488 100 5 323 700 5 695 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 201 900 409 000 196 500 180 400 134 000 116 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 598 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 820 500 1 655 600 697 400 722 000 742 600 688 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 022 400 2 064 600 893 900 902 400 876 600 1 402 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 596 300 1 191 400 595 000 594 400 593 800 438 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 797 600 1 939 200 1 101 200 784 100 712 900 898 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 485 800 5 333 400 2 662 800 2 339 800 2 183 300 2 739 600
Akcje zwykłe 619 000 1 246 600 622 600 624 900 627 600 632 700
Zyski (straty) zatrzymane 7 590 000 12 136 200 4 565 000 3 741 600 2 694 700 1 962 100
Akcje własne -4 144 000 -4 833 800 -1 904 100 -1 278 700 -1 015 400 -252 100
Kapitał własny 5 806 700 11 671 800 4 574 300 4 148 300 3 140 400 2 956 200
Pasywa razem 8 292 500 17 005 200 7 237 100 6 488 100 5 323 700 5 695 800