Edwards Lifesciences Corp (EW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 644 500 1 215 300 1 466 800 1 402 600 1 516 900 956 500 1 337 500
Inwestycje krótkoterminowe 386 100 305 900 322 300 283 300 227 100 186 100 177 500
Należności 836 900 699 100 664 900 602 800 599 100 537 300 462 200
Zapasy 1 168 200 875 500 726 700 802 300 640 900 607 000 554 900
Pozostałe aktywa obrotowe 386 100 305 900 322 300 283 300 227 100 186 100 177 500
Aktywa obrotowe razem 4 035 700 3 095 800 3 180 700 3 091 000 2 984 000 2 286 900 2 532 100
Inwestycje długotrminowe 5 327 500 5 196 700 5 321 900 4 146 100 3 504 100 3 036 800 3 163 700
Rzeczowe aktywa trwałe 1 749 400 1 632 800 1 546 600 1 395 200 1 060 300 867 500 679 700
Wartość firmy 1 253 500 1 164 300 1 167 900 1 173 200 1 167 700 1 112 200 1 126 500
Wartości niematerialne 428 400 285 200 323 600 331 400 336 500 343 200 468 000
Pozostałe aktywa trwałe 463 700 299 100 110 800 119 600 101 800 33 600 108 900
Aktywa razem 9 363 200 8 292 500 8 502 600 7 237 100 6 488 100 5 323 700 5 695 800

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 201 400 201 900 204 500 196 500 180 400 134 000 116 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 598 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 994 000 820 500 827 800 697 400 722 000 742 600 688 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 195 400 1 022 400 1 032 300 893 900 902 400 876 600 1 402 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 597 000 596 300 595 700 595 000 594 400 593 800 438 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 778 400 797 600 969 600 1 101 200 784 100 712 900 898 300
Udziały niekontrolujące 69 400 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 713 200 2 485 800 2 666 700 2 662 800 2 339 800 2 183 300 2 739 600
Akcje zwykłe 606 700 619 000 623 300 622 600 624 900 627 600 632 700
Zyski (straty) zatrzymane 8 992 400 7 590 000 6 068 100 4 565 000 3 741 600 2 694 700 1 962 100
Akcje własne -5 024 500 -4 144 000 -2 416 900 -1 904 100 -1 278 700 -1 015 400 -252 100
Kapitał własny 6 650 000 5 806 700 5 835 900 4 574 300 4 148 300 3 140 400 2 956 200
Pasywa razem 9 363 200 8 292 500 8 502 600 7 237 100 6 488 100 5 323 700 5 695 800