EQT Corp (EQT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 735 230 1 770 960 -1 155 760 -967 166 -1 221 700 -2 244 570 1 508 530
Amortyzacja 1 732 140 1 665 960 1 676 700 1 419 470 1 574 660 1 807 110 1 088 500
Zmiana stanu należności -692 980 -1 267 970 871 479 -342 390 -464 474 648 180 383 608
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 377 670 1 230 720 95 753 13 614 1 109 -143 828 -956 225
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 178 850 3 465 560 1 662 450 1 537 700 1 851 700 2 976 260 1 637 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 019 040 -1 400 440 -1 055 130 -1 042 230 -1 602 450 -2 964 920 -1 939 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 313 660 -1 421 750 -2 072 740 -1 555 800 -1 601 140 -3 979 100 -4 127 070
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -242 862 -699 126 506 047 31 713 -249 453 859 020 1 533 150