EQT Corp (EQT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -2 311 520 -967 166 -1 221 700 -2 244 570 1 508 530
Amortyzacja 3 353 400 1 419 470 1 574 660 1 807 110 1 088 500
Zmiana stanu należności 2 309 510 -342 390 -464 474 648 180 383 608
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 209 716 13 614 1 109 -143 828 -956 225
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 324 900 1 537 700 1 851 700 2 976 260 1 637 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 110 260 -1 042 230 -1 602 450 -2 964 920 -1 939 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 145 480 -1 555 800 -1 601 140 -3 979 100 -4 127 070
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 012 090 31 713 -249 453 859 020 1 533 150