EQT Corp (EQT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 458 640 227 926 18 210 4 596 3 487 147 315
Inwestycje krótkoterminowe 947 708 1 469 540 630 688 841 317 592 761 290 504
Należności 1 608 090 2 876 060 566 552 908 942 1 373 420 725 236
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 947 708 1 469 540 630 688 841 317 592 761 290 504
Aktywa obrotowe razem 4 014 440 4 573 530 1 215 450 1 754 860 1 969 660 1 163 060
Inwestycje długotrminowe 18 655 500 38 641 200 16 898 000 17 054 400 18 751 700 28 359 500
Rzeczowe aktywa trwałe 18 167 300 36 837 800 16 054 300 16 155 500 17 392 500 24 885 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 1 998 730
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 488 152 1 803 400 640 374 222 873 346 171 1 015 260
Aktywa razem 22 669 900 43 214 800 18 113 500 18 809 200 20 721 300 29 522 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 574 610 2 678 500 705 461 796 438 1 059 870 654 624
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 422 632 1 909 800 154 161 16 204 704 390 113 733
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 734 980 5 572 040 902 788 533 260 590 738 463 880
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 732 220 10 160 300 1 762 410 1 345 900 2 355 000 1 232 240
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 256 330 9 060 200 4 771 300 5 276 780 4 792 990 7 323 560
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 025 640 2 025 480 945 057 897 148 791 742 783 299
Udziały niekontrolujące 40 854 32 472 7 490 0 0 5 095 000
Zobowiązania razem 11 497 500 23 155 700 8 858 230 9 005 640 9 763 120 16 203 000
Akcje zwykłe 370 048 646 392 260 613 255 141 260 932 187 380
Zyski (straty) zatrzymane 1 283 580 -231 558 1 048 260 2 023 090 3 184 280 3 996 780
Akcje własne 0 -36 092 -29 348 -32 507 -49 194 -63 602
Kapitał własny 11 172 500 20 059 100 9 255 240 9 803 590 10 958 200 13 319 600
Pasywa razem 22 669 900 43 214 800 18 113 500 18 809 200 20 721 300 29 522 600