EQT Corp (EQT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 80 977 1 458 640 113 963 18 210 4 596 3 487 147 315
Inwestycje krótkoterminowe 1 016 890 947 708 734 772 630 688 841 317 592 761 290 504
Należności 915 109 1 608 090 1 438 030 566 552 908 942 1 373 420 725 236
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 016 890 947 708 734 772 630 688 841 317 592 761 290 504
Aktywa obrotowe razem 2 012 980 4 014 440 2 286 770 1 215 450 1 754 860 1 969 660 1 163 060
Inwestycje długotrminowe 23 272 100 18 655 500 19 320 600 16 898 000 17 054 400 18 751 700 28 359 500
Rzeczowe aktywa trwałe 22 950 200 18 167 300 18 418 900 16 054 300 16 155 500 17 392 500 24 885 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 1 998 730
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 321 953 488 152 901 702 640 374 222 873 346 171 1 015 260
Aktywa razem 25 285 100 22 669 900 21 607 400 18 113 500 18 809 200 20 721 300 29 522 600

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 272 520 1 574 610 1 339 250 705 461 796 438 1 059 870 654 624
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 292 432 422 632 954 900 154 161 16 204 704 390 113 733
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 471 886 1 734 980 2 786 020 902 788 533 260 590 738 463 880
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 036 840 3 732 220 5 080 170 1 762 410 1 345 900 2 355 000 1 232 240
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 502 680 5 256 330 4 530 100 4 771 300 5 276 780 4 792 990 7 323 560
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 059 940 1 025 640 1 012 740 945 057 897 148 791 742 783 299
Udziały niekontrolujące 7 617 40 854 16 236 7 490 0 0 5 095 000
Zobowiązania razem 10 511 900 11 497 500 11 577 900 8 858 230 9 005 640 9 763 120 16 203 000
Akcje zwykłe 380 902 370 048 323 196 260 613 255 141 260 932 187 380
Zyski (straty) zatrzymane 2 681 900 1 283 580 -115 779 1 048 260 2 023 090 3 184 280 3 996 780
Akcje własne 0 0 -18 046 -29 348 -32 507 -49 194 -63 602
Kapitał własny 14 773 200 11 172 500 10 029 500 9 255 240 9 803 590 10 958 200 13 319 600
Pasywa razem 25 285 100 22 669 900 21 607 400 18 113 500 18 809 200 20 721 300 29 522 600