EOG Resources, Inc. (EOG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 25 628 000 18 625 000 11 078 900 17 256 400 17 100 800 11 307 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 25 628 000 18 625 000 11 078 900 17 256 400 17 100 800 11 307 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 570 000 511 000 483 823 489 397 426 969 434 467
Zysk operacyjny 10 319 000 6 532 000 1 615 730 4 121 300 4 647 210 1 509 350
Koszty odsetek netto 179 000 178 000 205 266 185 129 245 052 274 372
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 901 000 5 933 000 -739 054 3 545 270 4 241 000 661 182
Podatek dochodowy 2 142 000 1 269 000 -134 482 810 357 821 958 -1 921 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 7 759 000 4 664 000 -604 572 2 734 910 3 419 040 2 582 580