EOG Resources, Inc. (EOG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 5 972 000 5 209 000 3 328 930 2 027 970 1 555 630 834 228
Inwestycje krótkoterminowe 574 000 456 000 358 546 324 747 299 273 250 164
Należności 2 871 000 2 335 000 1 545 290 2 153 320 2 343 120 1 710 850
Zapasy 1 058 000 584 000 629 401 767 297 859 359 483 865
Pozostałe aktywa obrotowe 574 000 456 000 358 546 324 747 299 273 250 164
Aktywa obrotowe razem 10 475 000 8 584 000 5 862 170 5 273 340 5 057 390 3 279 110
Inwestycje długotrminowe 30 896 000 29 652 000 29 942 400 31 851 300 28 877 100 26 554 000
Rzeczowe aktywa trwałe 29 429 000 28 426 000 28 598 600 30 364 600 28 075 500 25 665 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 434 000 1 215 000 1 341 680 1 484 310 800 788 871 427
Aktywa razem 41 371 000 38 236 000 35 804 600 37 124 600 33 934 500 29 833 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 532 000 2 242 000 1 681 190 2 429 130 2 239 850 1 847 130
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 283 000 37 000 781 054 1 014 520 913 093 356 235
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 698 000 1 763 000 997 857 1 043 340 575 421 522 176
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 513 000 4 042 000 3 460 100 4 486 990 3 728 360 2 725 540
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 795 000 5 072 000 5 035 350 4 160 920 5 170 170 6 030 840
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 574 000 2 193 000 2 147 930 1 789 880 1 258 360 1 275 210
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 16 592 000 16 056 000 15 502 700 15 483 900 14 570 300 13 549 800
Akcje zwykłe 583 000 581 000 578 949 577 670 576 578 574 620
Zyski (straty) zatrzymane 18 472 000 15 919 000 14 170 000 15 648 600 13 543 100 10 593 500
Akcje własne -78 000 -20 000 -6 615 -26 533 -42 182 -33 298
Kapitał własny 24 779 000 22 180 000 20 301 900 21 640 700 19 364 200 16 283 300
Pasywa razem 41 371 000 38 236 000 35 804 600 37 124 600 33 934 500 29 833 100