Edison International (EIX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 17 220 000 14 905 000 13 578 000 12 347 000 12 657 000 12 320 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 17 220 000 14 905 000 13 578 000 12 347 000 12 657 000 12 320 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 2 845 000 2 822 000 2 296 000 2 209 000 2 188 000 2 222 000
Koszty odsetek netto 1 080 000 925 000 882 000 804 000 710 000 632 000
Pozostałe przychody (koszty) 5 000 0 0 5 000 7 000 9 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 662 000 789 000 566 000 1 127 000 -1 089 000 949 000
Podatek dochodowy -162 000 -136 000 -305 000 -278 000 -739 000 281 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 -14 000 -21 000
Zysk (strata) netto 612 000 759 000 739 000 1 284 000 -423 000 565 000