Edison International (EIX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 914 000 390 000 87 000 68 000 144 000 1 091 000
Inwestycje krótkoterminowe 3 346 000 2 489 000 2 142 000 1 734 000 1 530 000 1 243 000
Należności 2 336 000 2 192 000 2 427 000 1 394 000 1 403 000 1 153 000
Zapasy 474 000 420 000 405 000 364 000 282 000 242 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 346 000 2 489 000 2 142 000 1 734 000 1 530 000 1 243 000
Aktywa obrotowe razem 7 070 000 5 491 000 5 061 000 3 560 000 3 359 000 3 729 000
Inwestycje długotrminowe 70 971 000 69 254 000 64 311 000 60 822 000 53 356 000 48 851 000
Rzeczowe aktywa trwałe 53 486 000 50 700 000 47 839 000 44 285 000 41 348 000 39 050 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 12 040 000 11 701 000 10 498 000 11 218 000 7 825 000 5 288 000
Aktywa razem 78 041 000 74 745 000 69 372 000 64 382 000 56 715 000 52 580 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 359 000 2 002 000 1 980 000 1 752 000 1 511 000 1 503 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 629 000 3 431 000 3 427 000 1 029 000 799 000 2 874 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 359 000 3 176 000 4 870 000 2 742 000 3 085 000 2 691 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 10 347 000 8 609 000 10 277 000 5 523 000 5 395 000 7 068 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 27 025 000 24 170 000 19 632 000 17 864 000 14 632 000 11 642 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 22 211 000 22 827 000 22 641 000 24 886 000 24 036 000 19 985 000
Udziały niekontrolujące 1 901 000 1 901 000 1 901 000 2 193 000 2 193 000 2 214 000
Zobowiązania razem 62 420 000 58 857 000 55 324 000 51 079 000 46 256 000 40 909 000
Akcje zwykłe 381 000 380 000 373 000 340 000 326 000 326 000
Zyski (straty) zatrzymane 7 454 000 7 894 000 8 155 000 8 382 000 7 964 000 9 188 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 15 621 000 15 888 000 14 048 000 13 303 000 10 459 000 11 671 000
Pasywa razem 78 041 000 74 745 000 69 372 000 64 382 000 56 715 000 52 580 000