Edison International (EIX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 612 000 759 000 739 000 1 284 000 -423 000 565 000
Amortyzacja 2 633 000 2 288 000 2 029 000 1 803 000 1 940 000 2 115 000
Zmiana stanu należności 144 000 -235 000 1 033 000 -9 000 250 000 69 000
Zmiana stanu zapasów 54 000 15 000 41 000 82 000 40 000 3 000
Zmiana stanu gotówki 524 000 303 000 19 000 -76 000 -947 000 995 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 216 000 11 000 1 263 000 307 000 3 177 000 3 587 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 778 000 -5 505 000 -5 484 000 -4 877 000 -4 509 000 -3 828 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 574 000 -5 151 000 -4 971 000 -4 678 000 -4 239 000 -3 599 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 881 000 5 445 000 3 727 000 4 903 000 82 000 1 007 000