Xencor Inc (XNCR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 168 338 164 579 275 111 122 694 156 700 40 603 35 711
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 168 338 164 579 275 111 122 694 156 700 40 603 35 711
Koszty badań i rozwoju 253 598 199 563 192 507 169 802 118 590 97 501 71 772
Koszty ogólnego zarządu 53 379 47 489 38 837 29 689 24 286 22 472 17 501
Zysk operacyjny -138 639 -82 473 43 767 -76 797 13 824 -79 370 -53 562
Koszty odsetek netto -18 626 -4 817 -849 -7 264 -13 619 -9 086 -4 181
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -120 439 -54 508 82 631 -69 333 27 187 -70 409 -49 388
Podatek dochodowy 5 811 673 0 0 312 0 -463
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -126 087 -55 181 82 631 -69 333 26 875 -70 409 -48 925