Xencor Inc (XNCR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 623 062 334 107 597 700 529 782 294 361 224 131
Inwestycje krótkoterminowe 23 283 23 877 28 529 6 547 10 375 5 606
Należności 28 997 66 384 11 443 22 076 10 991 1 142
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 23 283 23 877 28 529 6 547 10 375 5 606
Aktywa obrotowe razem 675 342 424 368 637 672 558 405 315 727 230 879
Inwestycje długotrminowe 170 924 413 843 65 572 111 845 261 005 159 223
Rzeczowe aktywa trwałe 59 183 28 240 21 682 15 805 11 813 7 088
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 18 500 16 493 15 977 14 421 11 969 11 148
Pozostałe aktywa trwałe 613 5 653 16 283 713 1 115 1 789
Aktywa razem 846 266 838 211 703 244 670 250 576 732 390 102

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 10 088 14 001 8 954 10 189 3 797 6 869
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 53 756 56 737 112 107 56 369 50 056 94 476
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 63 844 70 738 121 061 66 558 53 853 101 345
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 1 926 1 198 6 711
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 118 770 104 707 130 800 77 049 55 051 108 056
Akcje zwykłe 59 652 58 380 57 213 56 531 53 942 46 818
Zyski (straty) zatrzymane -338 285 -283 104 -365 735 -296 402 -323 277 -287 286
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 727 496 733 504 572 444 593 201 521 681 282 046
Pasywa razem 846 266 838 211 703 244 670 250 576 732 390 102