Xencor Inc (XNCR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -55 181 82 631 -69 333 26 875 -70 409 -48 925
Amortyzacja 8 799 7 491 5 794 4 298 3 251 2 030
Zmiana stanu należności -37 387 54 941 -10 633 11 085 9 849 -7 474
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 288 955 -263 593 67 918 235 421 70 230 93 995
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 24 485 -16 853 -5 004 64 374 -79 756 -33 683
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -43 404 -15 981 -13 768 -11 038 -9 147 -7 278
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -119 725 -46 249 100 192 -50 970 -164 767 31 950
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 702 43 038 18 044 10 662 254 241 3 733