Williams Cos Inc (WMB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 046 000 1 514 000 208 000 847 000 -156 000 2 174 000
Amortyzacja 2 009 000 1 842 000 1 721 000 1 714 000 1 725 000 1 736 000
Zmiana stanu należności 745 000 979 000 3 000 4 000 16 000 38 000
Zmiana stanu zapasów -59 000 243 000 11 000 -5 000 17 000 -25 000
Zmiana stanu gotówki -1 528 000 1 538 000 -147 000 121 000 -731 000 729 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 889 000 3 945 000 3 496 000 3 693 000 3 293 000 2 556 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 253 000 -1 239 000 -1 239 000 -2 109 000 -3 256 000 -2 399 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 375 000 -1 465 000 -1 558 000 -2 827 000 -2 725 000 633 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 042 000 -942 000 -2 085 000 -745 000 -1 299 000 -2 460 000