Williams Cos Inc (WMB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 152 000 1 680 000 142 000 289 000 168 000 899 000
Inwestycje krótkoterminowe 602 000 512 000 152 000 170 000 174 000 191 000
Należności 2 723 000 1 978 000 999 000 996 000 992 000 976 000
Zapasy 320 000 379 000 136 000 125 000 130 000 113 000
Pozostałe aktywa obrotowe 602 000 512 000 152 000 170 000 174 000 191 000
Aktywa obrotowe razem 3 797 000 4 549 000 1 429 000 1 580 000 1 464 000 2 179 000
Inwestycje długotrminowe 44 636 000 43 063 000 42 736 000 44 460 000 43 838 000 44 173 000
Rzeczowe aktywa trwałe 30 889 000 29 258 000 28 929 000 29 200 000 27 504 000 28 211 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 7 363 000 7 402 000 7 444 000 7 959 000 7 767 000 8 791 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 319 000 1 276 000 1 204 000 1 066 000 746 000 619 000
Aktywa razem 48 433 000 47 612 000 44 165 000 46 040 000 45 302 000 46 352 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 327 000 1 746 000 482 000 552 000 662 000 978 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 977 000 2 025 000 893 000 2 140 000 47 000 501 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 586 000 1 201 000 944 000 1 276 000 1 102 000 1 167 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 890 000 4 972 000 2 319 000 3 968 000 1 811 000 2 646 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 21 927 000 21 650 000 21 451 000 20 148 000 22 367 000 20 434 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 684 000 4 436 000 3 889 000 3 778 000 3 603 000 3 950 000
Udziały niekontrolujące 2 560 000 2 678 000 2 814 000 3 001 000 1 337 000 6 519 000
Zobowiązania razem 36 948 000 36 189 000 32 396 000 32 677 000 30 642 000 36 696 000
Akcje zwykłe 1 218 360 1 215 220 1 213 630 1 212 040 973 626 826 177
Zyski (straty) zatrzymane -13 271 000 -13 237 000 -12 748 000 -11 002 000 -10 002 000 -8 434 000
Akcje własne -1 050 000 -1 041 000 -1 041 000 -1 041 000 -1 041 000 -1 041 000
Kapitał własny 11 485 000 11 423 000 11 769 000 13 363 000 14 660 000 9 656 000
Pasywa razem 48 433 000 47 612 000 44 165 000 46 040 000 45 302 000 46 352 000