Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(26 sie 2023)
2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
2017
(26 sie 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 490 700 4 957 730 3 629 850 2 355 530 1 985 670 2 016 830 1 547 120
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 904 600 4 028 390 2 979 480 2 042 600 1 678 480 1 716 990 1 324 540
Zysk ze sprzedaży brutto 586 100 929 337 650 363 312 928 307 197 299 836 222 577
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 267 700 316 420 228 581 177 061 142 295 127 939 91 015
Zysk operacyjny 300 700 583 498 407 421 113 763 155 267 162 569 106 902
Koszty odsetek netto 20 500 41 313 40 365 37 461 17 939 18 246 16 837
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 24 796
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 279 200 514 722 367 450 77 276 138 909 142 640 108 599
Podatek dochodowy 63 300 124 086 85 579 15 834 27 111 40 283 37 269
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 215 900 390 636 281 871 61 442 111 798 102 357 71 330