Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
2017
(26 sie 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 282 172 434 563 292 575 37 431 2 342 35 945
Inwestycje krótkoterminowe 31 750 29 069 17 296 14 051 9 883 11 388
Należności 254 124 253 808 220 798 158 049 164 585 124 539
Zapasy 525 769 341 473 182 941 201 126 195 128 142 265
Pozostałe aktywa obrotowe 31 750 29 069 17 296 14 051 9 883 11 388
Aktywa obrotowe razem 1 093 820 1 058 910 713 610 410 657 371 938 314 137
Inwestycje długotrminowe 1 322 840 1 003 650 1 000 090 693 574 679 867 588 375
Rzeczowe aktywa trwałe 276 219 191 427 174 945 127 572 101 193 71 560
Wartość firmy 484 176 348 058 348 058 274 931 274 370 242 728
Wartości niematerialne 472 388 390 407 404 768 256 082 265 717 228 440
Pozostałe aktywa trwałe 20 304 16 562 15 018 8 143 10 290 5 493
Aktywa razem 2 416 660 2 062 570 1 713 700 1 104 230 1 051 800 902 512

Pasywa

w tys. USD

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
2017
(26 sie 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 217 458 180 030 132 490 81 635 81 039 79 194
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 8 892 0 2 850
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 304 639 227 246 167 900 107 217 123 146 85 114
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 522 097 407 276 300 390 197 744 204 185 167 158
Długoterminowe zobowiązania finansowe 545 855 528 559 512 630 245 402 291 441 271 726
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 31 019 20 065 19 428 3 963 1 995 2 684
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 153 650 1 005 620 886 234 472 019 517 360 460 838
Akcje zwykłe 32 475 33 528 33 236 31 536 31 596 30 648
Zyski (straty) zatrzymane 1 537 530 1 173 000 913 610 866 886 768 816 679 138
Akcje własne -556 182 -359 940 -315 297 -351 256 -347 374 -342 730
Kapitał własny 1 263 010 1 056 940 827 466 632 212 534 445 441 674
Pasywa razem 2 416 660 2 062 570 1 713 700 1 104 230 1 051 800 902 512