Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 4 684 200 2 711 650 1 176 810 2 096 400 263 191
Amortyzacja 251 200 109 515 106 941 72 420 61 397
Zmiana stanu należności 1 388 250 251 834 223 830 128 345 80 260
Zmiana stanu zapasów 425 423 113 275 43 142 12 530 34 226
Zmiana stanu gotówki 8 390 900 2 850 600 640 052 1 079 580 654 109
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 287 000 3 253 500 1 569 330 1 270 290 844 942
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -470 000 -259 798 -75 451 -95 524 -99 421
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -681 800 99 388 -1 235 320 -202 158 -437 681
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 956 000 -505 281 126 773 -71 219 68 404