Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 322 000 2 342 100 2 711 650 1 176 810 2 096 400 263 191
Amortyzacja 148 300 125 600 109 515 106 941 72 420 61 397
Zmiana stanu należności 305 400 251 448 251 834 223 830 128 345 80 260
Zmiana stanu zapasów 107 500 72 323 113 275 43 142 12 530 34 226
Zmiana stanu gotówki 3 253 600 866 003 2 850 600 640 052 1 079 580 654 109
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 129 900 2 643 500 3 253 500 1 569 330 1 270 290 844 942
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -204 700 -235 000 -259 798 -75 451 -95 524 -99 421
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -321 100 -340 900 99 388 -1 235 320 -202 158 -437 681
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -67 700 -1 478 000 -505 281 126 773 -71 219 68 404