Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 10 778 500 15 049 800 6 658 900 3 808 290 3 168 240 2 088 670
Inwestycje krótkoterminowe 553 500 1 091 600 308 353 213 515 140 819 165 635
Należności 1 442 200 2 273 600 885 352 633 518 409 688 281 343
Zapasy 460 600 706 200 280 777 167 502 124 360 111 830
Pozostałe aktywa obrotowe 553 500 1 091 600 308 353 213 515 140 819 165 635
Aktywa obrotowe razem 13 234 800 19 121 200 8 133 380 4 822 830 3 843 110 2 648 960
Inwestycje długotrminowe 4 916 100 7 743 800 3 618 430 3 495 640 2 402 790 897 051
Rzeczowe aktywa trwałe 1 108 400 2 188 200 958 534 745 080 812 005 789 437
Wartość firmy 1 088 000 2 004 400 1 002 160 1 002 160 50 384 50 384
Wartości niematerialne 603 600 800 000 400 000 400 000 0 29 000
Pozostałe aktywa trwałe 521 800 221 600 49 394 157 583 40 728 7 783
Aktywa razem 18 150 900 26 865 000 11 751 800 8 318 460 6 245 900 3 546 010

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 303 900 390 000 155 139 87 610 110 987 73 994
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 40 800 93 800 42 434 30 293 9 817 22 531
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 397 400 3 800 200 1 679 960 1 216 920 999 488 710 735
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 742 100 4 284 000 1 877 530 1 334 830 1 120 290 807 260
Długoterminowe zobowiązania finansowe 430 800 1 019 600 539 042 538 576 581 550 583 902
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 685 800 606 600 297 955 275 526 108 853 106 205
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 13 727
Zobowiązania razem 4 238 200 6 665 000 3 064 990 2 233 220 1 810 700 1 517 440
Akcje zwykłe 256 100 515 400 259 841 256 728 254 292 248 858
Zyski (straty) zatrzymane 6 522 800 6 401 600 858 669 -1 852 980 -2 989 480 -5 119 720
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 13 912 700 20 200 000 8 686 820 6 085 240 4 435 200 2 028 580
Pasywa razem 18 150 900 26 865 000 11 751 800 8 318 460 6 245 900 3 546 010