Techtarget Inc. (TTGT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 41 609 949 17 068 16 875 12 955 6 803
Amortyzacja 18 348 20 450 6 937 4 999 4 548 4 636
Zmiana stanu należności 9 264 10 912 13 081 -2 940 441 7 050
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -16 966 298 999 25 201 22 326 1 557 4 143
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 90 702 81 699 52 453 39 449 23 877 18 649
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -14 028 -12 631 -6 660 -6 335 -5 538 -4 137
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14 450 -56 984 -175 747 -10 847 1 692 6 263
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -92 958 254 459 153 366 -10 721 -16 778 -17 386