Techtarget Inc. (TTGT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 364 733 381 699 82 700 57 499 35 173 33 616
Inwestycje krótkoterminowe 5 745 5 317 4 880 2 830 4 903 4 391
Należności 60 359 51 095 40 183 27 102 30 042 29 601
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 5 745 5 317 4 880 2 830 4 903 4 391
Aktywa obrotowe razem 430 837 438 111 127 763 87 431 70 118 67 608
Inwestycje długotrminowe 333 880 350 889 328 805 134 177 106 345 105 561
Rzeczowe aktywa trwałe 22 507 18 720 13 661 12 371 10 901 9 786
Wartość firmy 192 227 197 073 179 118 93 639 93 687 93 793
Wartości niematerialne 95 517 110 390 108 872 710 849 506
Pozostałe aktywa trwałe 645 893 907 936 853 882
Aktywa razem 764 717 789 000 456 568 221 608 176 463 173 169

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 298 3 783 4 303 2 036 1 871 1 542
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 1 241 1 241 9 888
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 54 590 66 217 42 115 13 126 11 441 12 556
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 57 888 70 000 46 418 16 403 14 553 23 986
Długoterminowe zobowiązania finansowe 455 694 453 194 153 882 22 473 23 714 22 339
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 2 779 2 971 0 4 949 5 259
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 547 243 566 243 254 062 68 657 43 878 52 422
Akcje zwykłe 29 589 28 434 27 855 27 874 27 738 27 550
Zyski (straty) zatrzymane 80 371 38 762 37 580 20 512 3 637 -9 318
Akcje własne -278 876 -199 796 -199 796 -184 972 -177 905 -170 816
Kapitał własny 217 474 222 757 202 506 152 951 132 585 120 747
Pasywa razem 764 717 789 000 456 568 221 608 176 463 173 169