Standex International Corp. (SXI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 735 339 656 232 604 535 791 579 868 382 755 258
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 465 393 414 971 389 080 523 519 566 581 502 504
Zysk ze sprzedaży brutto 269 946 241 261 215 455 268 060 301 801 252 754
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 169 890 163 063 148 499 184 733 206 419 174 060
Zysk operacyjny 94 311 78 198 66 956 82 827 95 382 78 694
Koszty odsetek netto 5 874 5 992 7 475 10 760 8 030 4 043
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 81 289 52 700 54 074 65 613 77 252 61 932
Podatek dochodowy 19 807 14 157 13 060 18 424 40 620 15 355
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 61 393 36 473 20 188 67 914 36 604 46 545