Standex International Corp. (SXI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 104 844 136 367 118 809 93 145 109 602 88 566
Inwestycje krótkoterminowe 45 210 23 504 18 870 30 872 10 558 8 397
Należności 123 605 122 633 106 351 121 211 136 576 129 529
Zapasy 105 339 91 862 85 031 88 645 127 223 119 401
Pozostałe aktywa obrotowe 45 210 23 504 18 870 30 872 10 558 8 397
Aktywa obrotowe razem 378 998 374 366 331 997 333 873 383 959 360 884
Inwestycje długotrminowe 555 441 587 857 598 881 588 016 532 978 506 792
Rzeczowe aktywa trwałe 128 584 133 373 132 533 148 024 144 570 133 160
Wartość firmy 267 906 278 054 271 221 281 503 251 762 242 690
Wartości niematerialne 85 770 98 929 106 412 118 660 98 075 102 503
Pozostałe aktywa trwałe 25 876 30 659 26 605 25 689 31 124 27 304
Aktywa razem 934 439 962 223 930 878 921 889 916 937 867 676

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 74 520 74 756 54 910 72 603 89 707 96 487
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 76 248 68 953 67 967 69 012 71 634 63 477
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 150 768 143 709 122 877 141 615 161 341 159 964
Długoterminowe zobowiązania finansowe 174 830 199 490 199 150 197 610 193 772 191 976
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 78 141 83 558 110 926 95 527 84 213 82 086
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 435 096 455 798 469 246 457 576 466 142 459 012
Akcje zwykłe 11 974 12 156 12 324 12 574 12 698 12 666
Zyski (straty) zatrzymane 901 421 852 489 827 656 818 282 761 430 716 605
Akcje własne -381 942 -352 688 -333 093 -324 182 -292 080 -290 762
Kapitał własny 499 343 506 425 461 632 464 313 450 795 408 664
Pasywa razem 934 439 962 223 930 878 921 889 916 937 867 676