Standex International Corp. (SXI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 61 393 36 473 20 188 67 914 36 604 46 545
Amortyzacja 29 697 33 241 32 294 30 881 29 163 20 315
Zmiana stanu należności 972 16 282 -14 860 -15 365 7 047 24 230
Zmiana stanu zapasów 13 477 6 831 -3 614 -38 578 7 822 13 999
Zmiana stanu gotówki -31 523 17 558 25 664 -16 457 21 036 -33 422
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 77 716 83 582 47 242 73 346 64 925 63 439
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -23 891 -21 752 -21 521 -34 367 -26 539 -26 448
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -31 044 -39 091 -617 -49 671 -32 265 -179 051
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -69 426 -31 732 -18 977 -38 201 -11 913 84 690