Sunpower Corp (SPWR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 56 037 -37 358 475 048 22 159 -811 091 -851 163
Amortyzacja 34 600 11 506 48 304 80 081 127 204 188 698
Zmiana stanu należności 47 082 2 068 -142 216 38 429 -61 085 -58 254
Zmiana stanu zapasów 73 822 32 411 -147 675 50 111 -44 683 -132 821
Zmiana stanu gotówki 16 496 260 245 -190 190 113 548 -125 690 9 788
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -181 482 -44 476 -187 391 -270 413 -543 389 -267 412
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -54 497 -14 178 -21 105 -100 679 -155 326 -282 878
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 492 971 54 294 129 190 21 366 274 900 -293 084
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -58 070 -108 009 -153 852 344 314 85 847 589 932