Sunpower Corp (SPWR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 509 506 493 010 232 765 422 955 309 407 435 097
Inwestycje krótkoterminowe 253 802 201 852 212 064 295 582 181 283 225 620
Należności 178 536 131 454 129 386 271 602 233 173 294 258
Zapasy 316 815 242 993 210 582 358 257 308 146 352 829
Pozostałe aktywa obrotowe 253 802 201 852 212 064 295 582 181 283 225 620
Aktywa obrotowe razem 1 268 510 1 073 470 790 315 1 380 930 1 073 770 1 351 510
Inwestycje długotrminowe 511 493 481 340 856 167 790 990 1 278 880 2 277 800
Rzeczowe aktywa trwałe 74 522 35 294 46 766 323 726 839 871 1 148 040
Wartość firmy 126 338 126 338 0 0 0 0
Wartości niematerialne 24 192 24 879 697 7 466 12 582 25 519
Pozostałe aktywa trwałe 184 267 117 623 121 240 172 584 319 182 1 012 150
Aktywa razem 1 780 010 1 554 810 1 646 480 2 171 920 2 352 650 3 629 310

Pasywa

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 242 229 177 055 166 066 441 759 325 550 406 902
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 510 272 112 669 159 590 104 856 40 074 357 816
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 297 845 219 872 204 075 351 794 339 382 331 467
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 050 350 509 596 529 731 898 409 705 006 1 096 180
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 186 424 057 478 890 934 086 858 884 1 247 090
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 115 335 176 529 174 299 271 838 938 645 1 023 710
Udziały niekontrolujące 803 1 635 2 319 11 336 58 810 119 415
Zobowiązania razem 1 205 160 1 166 420 1 242 320 2 161 760 2 561 340 3 486 400
Akcje zwykłe 173 919 172 436 169 801 144 796 140 825 139 370
Zyski (straty) zatrzymane -2 066 180 -2 122 210 -2 085 250 -2 449 680 -2 480 990 -2 115 190
Akcje własne -226 646 -215 240 -205 476 -192 633 -187 069 -181 539
Kapitał własny 574 851 388 389 404 167 10 163 -208 696 142 918
Pasywa razem 1 780 010 1 554 810 1 646 480 2 171 920 2 352 650 3 629 310