Sanmina Corp (SANM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 890 480 13 513 300 6 960 370 8 233 860 7 110 130 6 868 620
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 249 960 12 409 700 6 434 660 7 641 920 6 646 350 6 348 710
Zysk ze sprzedaży brutto 640 514 1 103 610 525 707 591 938 463 783 519 911
Koszty badań i rozwoju 21 343 41 822 22 564 27 552 30 754 33 716
Koszty ogólnego zarządu 244 569 469 074 240 931 260 032 250 924 251 568
Zysk operacyjny 374 602 592 714 262 212 299 870 179 197 230 955
Koszty odsetek netto 20 845 37 252 26 581 29 652 26 466 20 669
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 320 628 614 010 200 758 245 619 97 539 213 480
Podatek dochodowy 64 507 76 014 61 045 104 104 193 072 74 647
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 256 121 537 996 139 713 141 515 -95 533 138 833