Sanmina Corp (SANM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 935 050 7 890 480 6 756 640 6 960 370 8 233 860 7 110 130 6 868 620
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 191 840 7 249 960 6 204 840 6 434 660 7 641 920 6 646 350 6 348 710
Zysk ze sprzedaży brutto 743 211 640 514 551 805 525 707 591 938 463 783 519 911
Koszty badań i rozwoju 26 427 21 343 20 911 22 564 27 552 30 754 33 716
Koszty ogólnego zarządu 255 072 244 569 234 537 240 931 260 032 250 924 251 568
Zysk operacyjny 461 712 374 602 296 357 262 212 299 870 179 197 230 955
Koszty odsetek netto 22 695 20 845 18 626 26 581 29 652 26 466 20 669
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 412 807 320 628 307 005 200 758 245 619 97 539 213 480
Podatek dochodowy 85 294 64 507 38 007 61 045 104 104 193 072 74 647
Udziały niekontrolujące 17 543 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 309 970 256 121 268 998 139 713 141 515 -95 533 138 833