Sanmina Corp (SANM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 309 970 256 121 268 998 139 713 141 515 -95 533 138 833
Amortyzacja 118 237 108 783 109 656 114 218 116 949 118 820 118 751
Zmiana stanu należności 91 877 -53 540 149 100 -85 045 -48 840 66 885 136 654
Zmiana stanu zapasów -206 876 654 570 175 230 -39 276 -473 447 322 335 105 430
Zmiana stanu gotówki 137 713 -120 169 169 500 25 785 35 213 12 867 8 373
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 235 168 330 854 338 342 300 555 382 965 156 424 250 961
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -191 367 -138 639 -73 296 -65 982 -134 674 -118 881 -111 833
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -192 458 -132 214 -91 325 -64 409 -127 641 -116 178 -107 898
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 94 505 -314 299 -77 318 -210 280 -220 218 -28 335 -135 493