Sanmina Corp (SANM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(1 paź 2022)
2021
(2 paź 2021)
2020
(3 paź 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 256 121 537 996 139 713 141 515 -95 533 138 833
Amortyzacja 108 783 219 312 114 218 116 949 118 820 118 751
Zmiana stanu należności -53 540 1 341 530 -85 045 -48 840 66 885 136 654
Zmiana stanu zapasów 654 570 1 211 740 -39 276 -473 447 322 335 105 430
Zmiana stanu gotówki -120 169 819 526 25 785 35 213 12 867 8 373
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 330 854 676 684 300 555 382 965 156 424 250 961
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -138 639 -146 592 -65 982 -134 674 -118 881 -111 833
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -132 214 -182 650 -64 409 -127 641 -116 178 -107 898
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -314 299 -154 636 -210 280 -220 218 -28 335 -135 493