NRG Energy Inc. (NRG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 26 989 000 9 093 000 9 821 000 9 478 000 10 629 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 21 180 000 6 540 000 7 303 000 7 108 000 7 536 000
Zysk ze sprzedaży brutto 5 809 000 2 553 000 2 518 000 2 370 000 3 093 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 293 000 933 000 827 000 799 000 907 000
Zysk operacyjny 3 731 000 1 177 000 1 311 000 1 139 000 1 063 000
Koszty odsetek netto 485 000 401 000 413 000 483 000 890 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 859 000 761 000 786 000 467 000 -1 540 000
Podatek dochodowy 672 000 251 000 -3 334 000 7 000 8 000
Udziały niekontrolujące 0 0 3 000 0 -184 000
Zysk (strata) netto 2 187 000 510 000 4 438 000 268 000 -2 153 000