NRG Energy Inc. (NRG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 31 543 000 26 989 000 9 093 000 9 821 000 9 478 000 10 629 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 27 457 000 21 180 000 6 540 000 7 303 000 7 108 000 7 536 000
Zysk ze sprzedaży brutto 4 086 000 5 809 000 2 553 000 2 518 000 2 370 000 3 093 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 228 000 1 293 000 933 000 827 000 799 000 907 000
Zysk operacyjny 2 224 000 3 731 000 1 177 000 1 311 000 1 139 000 1 063 000
Koszty odsetek netto 417 000 485 000 401 000 413 000 483 000 890 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 663 000 2 859 000 761 000 786 000 467 000 -1 540 000
Podatek dochodowy 442 000 672 000 251 000 -3 334 000 7 000 8 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 3 000 0 -184 000
Zysk (strata) netto 1 221 000 2 187 000 510 000 4 438 000 268 000 -2 153 000