NRG Energy Inc. (NRG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 250 000 3 905 000 345 000 563 000 991 000
Inwestycje krótkoterminowe 6 833 000 886 000 1 327 000 1 386 000 1 095 000
Należności 3 245 000 904 000 1 025 000 1 024 000 1 174 000
Zapasy 498 000 327 000 383 000 412 000 532 000
Pozostałe aktywa obrotowe 6 833 000 886 000 1 327 000 1 386 000 1 095 000
Aktywa obrotowe razem 10 841 000 6 028 000 3 088 000 3 600 000 4 415 000
Inwestycje długotrminowe 12 341 000 8 874 000 9 443 000 7 028 000 18 903 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 688 000 2 547 000 2 593 000 3 048 000 13 908 000
Wartość firmy 1 795 000 579 000 579 000 573 000 539 000
Wartości niematerialne 2 511 000 668 000 789 000 591 000 1 746 000
Pozostałe aktywa trwałe 2 756 000 477 000 550 000 606 000 794 000
Aktywa razem 23 182 000 14 902 000 12 531 000 10 628 000 23 318 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 274 000 649 000 722 000 863 000 914 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 000 1 000 88 000 72 000 688 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 637 000 1 265 000 1 549 000 1 463 000 1 715 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 915 000 1 915 000 2 359 000 2 398 000 3 317 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 966 000 8 691 000 5 803 000 6 449 000 15 716 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 392 000 2 319 000 2 191 000 2 231 000 2 210 000
Udziały niekontrolujące 0 0 20 000 19 000 2 392 000
Zobowiązania razem 19 582 000 13 222 000 10 873 000 11 862 000 23 664 000
Akcje zwykłe 245 000 245 000 262 000 304 000 317 000
Zyski (straty) zatrzymane 464 000 -1 403 000 -1 616 000 -6 022 000 -6 268 000
Akcje własne -5 273 000 -5 232 000 -5 039 000 -3 632 000 -2 386 000
Kapitał własny 3 600 000 1 680 000 1 658 000 -1 234 000 -346 000
Pasywa razem 23 182 000 14 902 000 12 531 000 10 628 000 23 318 000