NRG Energy Inc. (NRG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -256 000 1 221 000 2 187 000 510 000 4 438 000 268 000 -2 153 000
Amortyzacja 1 226 000 711 000 875 000 553 000 437 000 552 000 1 215 000
Zmiana stanu należności -1 231 000 1 528 000 2 341 000 -121 000 1 000 -150 000 8 000
Zmiana stanu zapasów -144 000 253 000 171 000 -56 000 -29 000 -120 000 -579 000
Zmiana stanu gotówki 111 000 180 000 -3 655 000 3 560 000 -218 000 -428 000 -982 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -221 000 360 000 493 000 1 837 000 1 413 000 1 377 000 1 387 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -598 000 -367 000 -269 000 -230 000 -228 000 -388 000 -1 111 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -910 000 -332 000 -3 039 000 -494 000 -556 000 -205 000 -1 066 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -400 000 1 043 000 -272 000 2 204 000 -2 148 000 -1 526 000 -485 000