NRG Energy Inc. (NRG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 221 000 2 187 000 510 000 4 438 000 268 000 -2 153 000
Amortyzacja 711 000 930 000 553 000 437 000 552 000 1 215 000
Zmiana stanu należności 1 528 000 2 341 000 -121 000 1 000 -150 000 8 000
Zmiana stanu zapasów 253 000 171 000 -56 000 -29 000 -120 000 -579 000
Zmiana stanu gotówki 180 000 -3 655 000 3 560 000 -218 000 -428 000 -982 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 360 000 493 000 1 837 000 1 413 000 1 377 000 1 387 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -367 000 -269 000 -230 000 -228 000 -388 000 -1 111 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -332 000 -3 039 000 -494 000 -556 000 -205 000 -1 066 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 043 000 -272 000 2 204 000 -2 148 000 -1 526 000 -485 000