Enpro Inc (NPO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 369 800 334 400 338 100 229 500 121 200 129 600 189 300
Inwestycje krótkoterminowe 21 200 44 900 37 900 67 200 56 300 82 800 164 500
Należności 116 700 137 100 177 000 143 200 160 800 286 600 261 700
Zapasy 142 600 151 900 160 000 139 100 157 100 233 100 204 100
Pozostałe aktywa obrotowe 21 200 44 900 37 900 67 200 56 300 82 800 164 500
Aktywa obrotowe razem 650 300 684 200 713 000 579 000 749 500 732 100 819 600
Inwestycje długotrminowe 1 849 200 1 963 600 2 256 800 1 504 600 1 285 600 983 700 1 066 500
Rzeczowe aktywa trwałe 193 800 185 200 236 700 195 000 218 800 301 200 296 900
Wartość firmy 808 400 863 800 953 200 621 800 485 300 333 700 336 100
Wartości niematerialne 733 500 799 800 913 400 553 600 466 900 297 300 347 000
Pozostałe aktywa trwałe 113 500 114 800 153 500 134 200 114 600 51 500 86 500
Aktywa razem 2 499 500 2 647 800 2 969 800 2 083 600 2 035 100 1 715 800 1 886 100

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 68 700 73 400 81 900 69 800 82 700 139 200 130 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8 100 15 600 162 000 3 800 4 100 2 400 200
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 119 600 122 500 135 200 128 400 226 800 150 400 137 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 196 400 211 500 379 100 202 000 313 600 292 000 268 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 638 700 775 100 963 900 487 500 625 200 462 500 618 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 236 800 248 200 310 100 267 200 181 400 103 600 96 900
Udziały niekontrolujące 17 900 17 900 50 100 48 400 28 000 0 0
Zobowiązania razem 1 089 800 1 252 700 1 703 200 1 005 100 1 148 200 858 100 983 300
Akcje zwykłe 20 900 20 800 20 600 20 500 20 700 20 900 21 300
Zyski (straty) zatrzymane 1 128 000 1 130 200 949 400 794 800 632 200 603 300 604 400
Akcje własne -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 300 -1 300
Kapitał własny 1 409 700 1 395 100 1 266 600 1 078 500 886 900 857 700 902 800
Pasywa razem 2 499 500 2 647 800 2 969 800 2 083 600 2 035 100 1 715 800 1 886 100