Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźniki zadłużenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,20 0,10 0,11 0,12 0,09
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,23 0,12 0,13 0,14 0,11
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,30 0,14 0,15 0,16 0,13
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,46 1,33 1,34 1,38 1,36

Wskaźniki pokrycia

2023
(31 sie 2023)
2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
Wskaźnik pokrycia odsetek 104,44 47,34 38,34