Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźniki płynności

2023
(31 sie 2023)
2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
Wskaźnik płynności bieżącej 4,46 2,89 3,10 2,71 2,58
Wskaźnik płynności szybkiej 2,70 2,00 2,25 1,86 1,78
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,19 1,32 1,42 1,27 1,28

Inne mierniki płynności

2023
(31 sie 2023)
2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
Cykl konwersji gotówki 200,79 158,75 127,90 150,39 148,69