Micron Technology Inc. (MU)

Wskaźniki płynności

2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Wskaźnik płynności bieżącej 3,10 2,71 2,58 2,79 2,34
Wskaźnik płynności szybkiej 2,25 1,86 1,78 2,16 1,75
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,42 1,27 1,28 1,21 1,05

Inne mierniki płynności

2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Cykl konwersji gotówki 127,90 150,39 148,69 121,36 122,48