Micron Technology Inc. (MU)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 9 331 000 8 633 000 8 142 000 7 955 000 6 802 000 5 428 000
Inwestycje krótkoterminowe 644 000 502 000 304 000 235 000 164 000 147 000
Należności 5 130 000 5 311 000 3 912 000 3 195 000 5 478 000 3 759 000
Zapasy 6 663 000 4 487 000 5 607 000 5 118 000 3 595 000 3 123 000
Pozostałe aktywa obrotowe 644 000 502 000 304 000 235 000 164 000 147 000
Aktywa obrotowe razem 21 781 000 19 907 000 17 965 000 16 503 000 16 039 000 12 457 000
Inwestycje długotrminowe 44 502 000 38 942 000 35 713 000 32 384 000 27 337 000 22 879 000
Rzeczowe aktywa trwałe 38 549 000 33 213 000 31 031 000 28 240 000 23 672 000 19 431 000
Wartość firmy 1 228 000 1 228 000 1 228 000 1 228 000 1 228 000 1 228 000
Wartości niematerialne 421 000 349 000 334 000 340 000 331 000 387 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 277 000 1 054 000 781 000 575 000 611 000 434 000
Aktywa razem 66 283 000 58 849 000 53 678 000 48 887 000 43 376 000 35 336 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(1 wrz 2022)
2021
(2 wrz 2021)
2020
(3 wrz 2020)
2019
(29 sie 2019)
2018
(30 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 142 000 1 744 000 2 191 000 1 677 000 1 692 000 1 333 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 103 000 155 000 270 000 1 310 000 859 000 1 262 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 294 000 4 525 000 4 174 000 3 403 000 3 203 000 2 739 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 539 000 6 424 000 6 635 000 6 390 000 5 754 000 5 334 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 803 000 6 621 000 6 373 000 4 541 000 3 780 000 9 893 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 424 000 1 367 000 1 141 000 1 088 000 581 000 639 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 987 000 967 000 849 000
Zobowiązania razem 16 376 000 14 916 000 14 682 000 13 006 000 11 082 000 16 715 000
Akcje zwykłe 1 112 000 1 120 000 1 110 000 1 114 000 1 152 000 1 089 000
Zyski (straty) zatrzymane 47 274 000 39 051 000 33 384 000 30 761 000 24 395 000 10 260 000
Akcje własne -7 127 000 -4 695 000 -3 495 000 -3 221 000 -429 000 -67 000
Kapitał własny 49 907 000 43 933 000 38 996 000 35 881 000 32 294 000 18 621 000
Pasywa razem 66 283 000 58 849 000 53 678 000 48 887 000 43 376 000 35 336 000