Mastec Inc. (MTZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 9 778 040 7 951 780 6 320 980 7 183 190 6 909 420 6 606 980
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 586 330 6 805 740 5 270 880 6 070 240 5 939 310 5 745 310
Zysk ze sprzedaży brutto 1 191 700 1 146 050 1 050 100 1 112 940 970 109 861 671
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 559 437 306 970 319 192 299 500 287 278 275 103
Zysk operacyjny 125 120 416 250 433 153 577 962 469 901 398 519
Koszty odsetek netto 112 255 53 413 59 629 77 026 82 571 61 011
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 43 059 430 075 425 164 510 939 365 303 371 826
Podatek dochodowy 9 171 99 346 102 465 116 843 106 072 22 942
Udziały niekontrolujące 534 1 898 -149 1 762 -428 1 671
Zysk (strata) netto 33 354 328 831 322 848 392 334 259 659 347 213