Mastec Inc. (MTZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 33 354 328 831 322 848 392 334 259 659 347 213
Amortyzacja 507 148 422 826 297 751 235 482 212 930 188 049
Zmiana stanu należności 380 408 234 836 -65 838 -1 073 640 325 955 441 984
Zmiana stanu zapasów 25 374 2 950 -10 424 -13 640 36 717 -34 039
Zmiana stanu gotówki 9 856 -62 382 351 691 44 005 -12 904 1 559
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 352 297 793 074 937 254 550 278 529 956 156 263
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -263 352 -170 066 -213 746 -126 473 -180 420 -123 412
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -821 183 -1 357 170 -216 605 -261 823 -181 799 -272 748
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 480 897 501 942 -369 887 -244 631 -361 094 118 155