Mastec Inc. (MTZ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 370 592 360 736 423 118 71 427 27 422 40 326
Inwestycje krótkoterminowe 1 970 830 1 401 300 1 061 760 1 151 740 103 888 135 933
Należności 1 399 730 1 019 320 784 488 850 326 1 923 970 1 598 020
Zapasy 117 969 92 595 89 645 100 069 113 709 76 992
Pozostałe aktywa obrotowe 1 970 830 1 401 300 1 061 760 1 151 740 103 888 135 933
Aktywa obrotowe razem 3 859 130 2 873 950 2 359 020 2 173 560 2 168 990 1 852 370
Inwestycje długotrminowe 5 434 130 4 247 440 2 868 830 2 823 450 2 270 960 2 214 210
Rzeczowe aktywa trwałe 1 754 100 1 436 090 982 328 905 835 747 808 706 506
Wartość firmy 2 045 040 1 520 580 1 243 030 1 221 440 1 100 350 1 137 740
Wartości niematerialne 946 299 670 280 184 043 211 528 169 370 191 142
Pozostałe aktywa trwałe 409 157 360 087 282 856 254 741 251 436 176 824
Aktywa razem 9 293 260 7 121 390 5 227 850 4 997 010 4 439 950 4 066 580

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 109 870 663 063 571 269 535 029 669 712 347 954
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 171 916 137 912 145 110 118 429 82 655 117 866
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 214 250 983 623 698 820 565 668 531 244 498 007
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 496 040 1 784 600 1 415 200 1 219 130 1 283 610 963 827
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 052 190 1 876 230 1 157 630 1 314 030 1 324 220 1 280 710
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 238 391 289 962 230 049 221 280 176 408 184 172
Udziały niekontrolujące 3 858 4 052 3 603 4 471 2 126 2 554
Zobowiązania razem 6 555 930 4 581 580 3 225 930 3 209 790 3 050 060 2 635 780
Akcje zwykłe 74 917 72 499 72 799 75 185 78 695 80 903
Zyski (straty) zatrzymane 2 195 740 2 162 390 1 833 560 1 510 710 1 118 380 857 154
Akcje własne -663 910 -586 955 -586 955 -466 727 -466 125 -147 124
Kapitał własny 2 737 330 2 539 810 2 001 920 1 787 220 1 389 900 1 430 800
Pasywa razem 9 293 260 7 121 390 5 227 850 4 997 010 4 439 950 4 066 580